Algemene voorwaarden SEE Marketing 2.0                                                    

Toepasselijkheid 

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen SEE Marketing 2.0 enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, waarop SEE Marketing 2.0 deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard en SEE Marketing 2.0 aan Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. 

· De door Opdrachtgever gehanteerde eigen algemene voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de algemene voorwaarden van SEE Marketing 2.0 te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen. 

· Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door SEE Marketing 2.0 en Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard. 

· Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van SEE Marketing 2.0 en ingeschakelde derden. 

· SEE Marketing 2.0 behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk informeren. 

· Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is c.q. zijn, of vernietigd mocht c.q. mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SEE Marketing 2.0 en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Aanbiedingen, offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten 

· SEE Marketing 2.0 stuurt, na persoonlijk contact, een aanbieding of offerte die binnen de in de aanbieding of offerte aangegeven tijd schriftelijk bevestigd dient te zijn aan SEE Marketing 2.0.

· Alle door SEE Marketing 2.0 gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

· Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

· Aanbiedingen en offertes van SEE Marketing 2.0 hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld in de aanbieding of offerte. 

· Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SEE Marketing 2.0 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEE Marketing 2.0 anders aangeeft. 

· Indien SEE Marketing 2.0 vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt (en Opdrachtgever de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn schriftelijk bevestigt), is een overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. 

· Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn schriftelijk bevestigd wordt, kan SEE Marketing 2.0 de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.

· Na ontvangst van de opdrachtbevestiging, ontvangt Opdrachtgever een factuur. Indien deze niet één dag voorafgaand aan de boeking volledig is voldaan, is SEE Marketing 2.0 gemachtigd de in de opdrachtbevestiging geboden diensten te annuleren. 

· Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijk personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

Uitvoering 

· Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst, alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten. 

· SEE Marketing 2.0 zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, en is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met Opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

· Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SEE Marketing 2.0 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan SEE Marketing 2.0 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SEE Marketing 2.0 zijn verstrekt, heeft SEE Marketing 2.0 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

· SEE Marketing 2.0 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SEE Marketing 2.0 is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SEE Marketing 2.0 kenbaar behoorde te zijn. 

· Opdrachtgever vrijwaart SEE Marketing 2.0 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

Reiskosten 

· Reiskosten worden vooraf kenbaar gemaakt in de aanbieding of offerte en in de opdrachtbevestiging en dienen ten tijde van facturering door SEE Marketing 2.0 binnen de in de factuur aangegeven termijn door Opdrachtgever aan SEE Marketing 2.0 te worden voldaan. 

· Reiskosten worden per evenement of per afspraak vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding van het evenement, zullen deze aan Opdrachtgever worden berekend.

· Eventuele kosten die ontstaan door het in fasen moeten opbouwen of vervoeren van benodigdheden voor het evenement worden in overleg doorberekend aan Opdrachtgever.

Wijzigingen en aanvullingen 

· Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is SEE Marketing 2.0 gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen in overleg en met toestemming van Opdrachtgever door te voeren. Voor zover deze wijzigingen/aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van en in overleg met Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd. 

· Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever, zullen door SEE Marketing 2.0 voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig en tevens schriftelijk aan SEE Marketing 2.0 worden doorgegeven en wel uiterlijk 14 dagen voor de projectdatum. Wel zullen de eventuele, door de toeleveranciers, in rekening gebrachte meerkosten worden doorbelast aan Opdrachtgever. Voor zover door deze wijzigingen het tijdstip van voltooiing van de uitvoering wordt beïnvloed, zal SEE Marketing 2.0 zo spoedig mogelijk Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

· Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten op verzoek van Opdrachtgever, worden deze kosten doorbelast aan Opdrachtgever. 

Aansprakelijkheid van SEE Marketing 2.0 

· De aansprakelijkheid van SEE Marketing 2.0 is beperkt tot vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde, die het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de gebrekkige diensten nooit te boven gaat. 

· De aansprakelijkheid van SEE Marketing 2.0 zal het totale bedrag van de betreffende opdrachtbevestiging nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van SEE Marketing 2.0 gedane uitkering. 

· SEE Marketing 2.0 is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bewerkingskosten enzovoorts en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van SEE Marketing 2.0 of veroorzaakt wordt of in verband staat met door SEE Marketing 2.0 gebruikt materiaal. 

· SEE Marketing 2.0 is nimmer aansprakelijk voor blessures, ongevallen en/of schade die ondergeschikten of hulppersonen oplopen. 

· SEE Marketing 2.0 is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft. 

· Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade, dient aan SEE Marketing 2.0 schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt uiterlijk binnen acht dagen na de laatste projectdag. 

· Een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag, volgend op die waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 

Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever 

· Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door SEE Marketing 2.0 en betrokken derden ter beschikking worden gesteld, is Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan SEE Marketing 2.0 op te leveren. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door Opdrachtgever aan SEE Marketing 2.0 of betrokken derden volledig worden vergoed. 

· Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door SEE Marketing 2.0 georganiseerd, of uitgevoerd evenement. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die SEE Marketing 2.0 als gevolg van dit handelen en nalaten van de bezoekers zal lijden. 

· SEE Marketing 2.0 is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvolledige vergunningen. Eventuele kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige en benodigde vergunningen, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van zes tot acht weken voorafgaand aan het evenement. 

· Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van SEE Marketing 2.0 en derden. Indien de leidinggevende van SEE Marketing 2.0 constateert dat er geen veilige werkomgeving is, is SEE Marketing 2.0 gerechtigd de werkzaamheden per direct te staken, de overeenkomst te ontbinden en is SEE Marketing 2.0 gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden.

Overmacht 

· Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 

· Indien SEE Marketing 2.0 door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in aanvulling op artikel 6:75 BW onder meer verstaan: alle van buiten komende oorzaken, abnormale en (on)voorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend handelen of nalaten van door SEE Marketing 2.0 ingeschakelde derden, dat niet aan SEE Marketing 2.0 kan worden toegerekend, waaronder onder meer dient te worden verstaan het niet verschijnen van een artiest, wegens ziekte of nalatigheid van andere ingeschakelde derden. 

· SEE Marketing 2.0 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SEE Marketing 2.0 zijn verplichtingen had moeten nakomen.   

· Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als SEE Marketing 2.0 als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

· SEE Marketing 2.0 heeft het recht te zorgen voor een behoorlijk vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. SEE Marketing 2.0 is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. 

· Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn voor SEE Marketing 2.0, wegens overmacht aan de zijde van SEE Marketing 2.0 en/of Opdrachtgever, is Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door SEE Marketing 2.0 nagekomen gedeelte van de overeenkomst. 

· Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmacht toestand op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever ten tijde van de uitvoering van het evenement nalatig is gebleken in het verstrekken van cruciale informatie met betrekking tot de verzorging van het evenement door SEE Marketing 2.0, is SEE Marketing 2.0 gerechtigd het evenement per direct te stoppen. 

Annulering door Opdrachtgever 

· Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd aan SEE Marketing 2.0 te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is van SEE Marketing 2.0. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever, is deze gehouden aan SEE Marketing 2.0 een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage: 

· In geval van annulering 20 werkdagen tot 30 werkdagen vóór de projectdatum: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging, 

· In geval van annulering 10 werkdagen tot 20 werkdagen vóór de projectdatum: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging, 

· In geval van annulering 3 werkdagen tot 10 werkdagen vóór de projectdatum: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging, 

· In geval van annulering op projectdatum tot 3 werkdagen vóór projectdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging, Dit onverminderd het recht van SEE Marketing 2.0 om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen. 

· SEE Marketing 2.0 is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra zij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen. 

· Indien Opdrachtgever het evenement uitstelt, wordt dit gezien als een annulering, tenzij in overeenstemming met SEE Marketing 2.0 een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld, waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de nieuwe som. 

· Eventuele schade geleden door SEE Marketing 2.0 naar aanleiding van het annuleren van de opdracht, dient vergoed te worden door Opdrachtgever.

Prijzen 

· Tenzij anders vermeldt, zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 

· Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, is SEE Marketing 2.0 gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en dat Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. 

· Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor, meubilair en rekwisieten, met uitzondering van corporatie aankleding, zijn huurprijzen en deze zaken blijven eigendom van SEE Marketing 2.0 of betrokken derden. 

Betaling 

· Nadat SEE Marketing 2.0 de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, wordt door SEE Marketing 2.0 een factuur verzonden, welke binnen de in de factuur gestelde termijn, althans één dag voorafgaand aan de boeking volledig dient te zijn voldaan (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). 

· Bij het niet tijdig (kunnen) betalen van de factuur, is SEE Marketing 2.0 gerechtigd de opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Als gevolg daarvan is SEE Marketing 2.0 gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden. Dit recht vervalt wanneer schriftelijk anders is vermeld door SEE Marketing 2.0. 

· Vertraging of afwijking(en) bij uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van Opdrachtgever, is c.q. zijn altijd voor risico van Opdrachtgever. 

· Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijk (handels)rente verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen verband houden met door SEE Marketing 2.0 aan derden verschuldigde bedragen in verband met een overeenkomst, dan is Opdrachtgever, voor zover SEE Marketing 2.0 voor die aan derden verschuldigde bedragen wettelijke (handels)rente is verschuldigd, die hogere rente aan SEE Marketing 2.0 verschuldigd. 

· Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht SEE Marketing 2.0 alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door SEE Marketing 2.0 te allen tijde worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €100,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van SEE Marketing 2.0 om de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn. 

· In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van SEE Marketing 2.0 onmiddellijk opeisbaar. 

· Opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen, wegens een door hem gestelde (vermeende) tegenvordering. 

Ontbinding 

· Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is SEE Marketing 2.0 gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 

a. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 

b. de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen; 

· In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zijn van rechtswege alle overeenkomsten met Opdrachtgever ontbonden en tevens onmiddellijk opeisbaar, tenzij SEE Marketing 2.0 Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst te wensen, in welk geval SEE Marketing 2.0 zonder ingebrekestelling gerechtigd is: 

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 

b. al haar eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten; 

c. één en ander onverminderd andere rechten van SEE Marketing 2.0, onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat SEE Marketing 2.0 tot enige schadevergoeding is gehouden.

·  SEE Marketing 2.0 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Overige 

· Het personeel van SEE Marketing 2.0 heeft het recht zijn eigen merk kleding en schoeisel te dragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

· Bij bevestiging van deze offerte wordt Opdrachtgever automatisch aangemeld voor de nieuwsbrieven van SEE Marketing 2.0. 

· SEE Marketing 2.0 behoudt het recht om promotiemateriaal te verspreiden en merchandise te verkopen op het evenement. 

· Het is Opdrachtgever niet toegestaan medewerkers die onder contract staan bij SEE Marketing 2.0 en medewerkers die in de periode van twee jaar voorafgaand onder contract stonden bij SEE Marketing 2.0, direct of indirect te benaderen of daarmee overeenkomsten aan te gaan, zulks in de ruimste zin des woords, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van SEE Marketing 2.0. Bij overtreding van deze bepaling, verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 per overtreding en van € 1.000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SEE Marketing 2.0 op vergoeding van de werkelijk geleden schade. 

· Bij een buitenlandse boeking en/of een boeking van internationale bedrijven behoudt SEE Marketing 2.0 het recht om spelers uit deze offerte te halen, ook na wederzijdse goedkeuring van de offerte. Dit geldt ook voor een interland wedstrijd of een blessure van één van de SEE Marketing 2.0 spelers. Uiteraard zorgt SEE Marketing 2.0 (mits deze situatie al zou voorkomen), voor een vervanger, dan wel voor een passende oplossing. 

Intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt SEE Marketing 2.0 zich de rechten en bevoegdheden voor die SEE Marketing 2.0 toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. SEE Marketing 2.0 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden (toegenomen) kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en SEE Marketing 2.0 is Nederlands recht van toepassing. 
  2.  De rechter in de vestigingsplaats van SEE Marketing 2.0 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SEE Marketing 2.0 het recht het geschil met voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
  3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.